Početna stranica > Proizvodi > Izvozni faktoring

Izvozni faktoring

Izvozni faktoring je financijski posao kod kojega se obavlja otkup potraživanja između poslovnih subjekata iz Republike Hrvatske i inozemstva uz primjenu dvo-faktorskog sistema putem suradnje i komunikacije s međunarodnim udruženjem faktoring organizacija - Factors Chain International (FCI). Prilikom obavljanja međunarodnog faktoringa odabrati ćemo za vas najprikladnijeg faktora u državi kupca, koji na temelju poznavanja lokalnog tržišta, te boniteta kupca, odobrava limit osiguranja za kupca i vrši unovčavanje i naplaćivanje potraživanja. Na temelju odobrenog limita od strane uvoznog faktora, mi ćemo vam kao ustupitelju isplatiti avans u visini 80% nominalne vrijednosti fakture i osigurati naplatu 100% vrijednosti vašeg izvoza.

< natrag

Kako započeti izvozni faktoring?
Kako funkcionira izvozni faktoring?
Koja je cijena izvoznog faktoringa?
Članice FCI

BroŠura  (451 KB)