Početna stranica > O faktoringu > Kome je faktoring namijenjen?

Kome je faktoring namijenjen?

Faktoring je pogodan oblik kratkoročnog financiranja za sve pravne subjekte koji imaju kvalitetna kratkoročna potraživanja, a ne mogu ili ne žele sredstva prikupiti na klasičan način putem kreditnog zaduženja. Vrlo je kvalitetan oblik financiranja i za izvoznike, jer ih oslobađa rizika provjere boniteta kupca, rizika neplaćanja i političkih rizika.

< natrag

Što je faktoring?
Kako funkcionira faktoring?
Funkcije faktoringa
Prednosti faktoringa

BroŠura  (451 KB)