Rječnik

Avans - isplata u cijelosti ili djelomično (70-90%) nominalnog iznosa fakture prodavatelju potraživanja od strane financijske institucije- faktora.

Bezregresni faktoring - faktoring kod kojega je sav kreditni rizik prodanog potraživanja na financijskoj instituciji-faktoru koji je otkupio potraživanje.

Cash flow - gotovinski tijek - stvarna neto gotovina nasuprot računovodstvenom dobitku koji proizlazi iz poslovanja poduzeća u određenom vremenskom periodu koji teče u ili iz poduzeća.

Cesija - oblik plaćanja u kojemu sudjeluju tri osobe, od kojih jedna stari vjerovnik (cedent) ustupa potraživanje prema svojem dužniku (cesus) novom vjerovniku (cesionaru), radi izmirenja obveza.

Dvofaktorski sistem - sistem u kojem klijentov faktor prenosi potraživanje na korespondentnog faktora u zemlji kupca (dužnika) i u kojem je taj korespondentni faktor odgovoran za naplatu potraživanja i kreditni rizik. Najčešće upotrebljavani sistem u međunarodnom faktoringu.

Dužnik - pravna osoba kojoj prodavatelj isporučuje robu ili usluge (kupac).

Eskont mjenica - ugovor o prodaji nedospjelih mjeničnih potraživanja uz odbitak diskonta. Sam čin ugovora o diskontu mjenice obavlja se indosiranjem mjenice.

Faktor - financijska institucija, banka ili specijalizirana faktor podružnica koja pruža usluge otkupa potraživanja (faktoringa).

Faktoring - prodaja potraživanja financijskoj instituciji, faktoru, sa ili bez prava regresa; metoda financiranja. Ugovor kojim se klijent obvezuje ponuditi faktoru na prodaju sva kratkoročna potraživanja iz ugovora o isporuci robe ili pružanja usluge prije njihova dospijeća uz plaćanje faktoring naknade i kamate, a faktor se obvezuje te ponude prihvatiti, obično uz preuzimanje rizika naplate od klijentovih dužnika, pri čemu beziznimno upravlja klijentovima potraživanjima.

Faktoring kamata - kamata koju klijent plaća faktoru na dobiveni avans, obračunava se i naplaćuje na iznos avansa.

Faktoring naknada - naknada koju klijent plaća faktoru za danu uslugu otkupa potraživanja, plaća se kao postotak na nominalni iznos fakture.

Faktura - račun s podacima o prodanoj ili poslanoj robi ili izvršenoj usluzi.

Forfaiting - instrument financiranja vanjske trgovine na srednji i dugi rok putem prenosivih instrumenata (mjenice, dokumentarni akreditivi, garancije)

Interfactor agreement - pismeni sporazum između korespondentnih faktora kojim se reguliraju poslovni odnosi za izvozni i uvozni faktoring. Upotrebljava se u međunarodnom faktoringu.

Jednofaktorski sistem - sistem funkcioniranja faktoringa na domaćem tržištu.

Klijent - prodavatelj faktura.

Korespondentni faktor - faktor koji obavlja usluge otkupa potraživanja kao izvozni ili uvozni faktor u sklopu međunarodnog faktoringa tj. dvofaktorskog sistema; banka, specijalizirana faktor podružnica ili klasična institucija faktora koja pruža usluge drugom faktoru na recipročnoj osnovi.

Kreditni limit - revolving limit ili okvir unutar kojega se odobrava otkup faktura.

Kreditno odobrenje - postupak odobravanja kreditnog limita, postupak kojim se ispituje kreditna sposobnost i bonitet poslovnog subjekta.

Likvidnost - sposobnost podmirivanja tekućih obveza, vrijeme i trošak koji su potrebni da bi se imovina prodala po pravoj vrijednosti.

Međunarodni faktoring - instrument kratkoročnog financiranja kojim se pribavljaju novčana sredstva prodajom potraživanja faktoru (banka, specijalizirana faktor podružnica ili klasična institucija faktora). Može biti izvozni i uvozni. Međunarodni izvozni faktoring u pravilu je pravi faktoring, tj. traži osiguranje rizika naplate i notifikaciju o prijenosu potraživanja.

Notifikacija - obavijest koju faktor dostavlja dužniku u vezi cesije potraživanja.

Potraživanje (trgovački kredit) - kredit što ga dobavljači odobravaju svojim kupcima isporučujući im robu uz mogućnost naknadnog plaćanja unutar odobrenog razdoblja (30, 60, 90 dana ili duže).

Prodavatelj faktura - klijent.

Regresni faktoring - pravo naplate potraživanja od prodavatelja potraživanja; općenito svako pravo na izvjesnu naknadu, a najčešće pravo osobe koja je nešto platila na vraćanje plaćenog temeljem nekog pravnog odnosa.

Retencija - zadržani iznos, iznos koji nije plaćen avansno (obično 10/30%). Ovaj se iznos u pravilu isplaćuje o valuti dospijeća fakture, odnosno nakon plaćanja od strane dužnika.

Trgovački kredit - vidi potraživanje.

BroŠura  (451 KB)