Početna stranica > O faktoringu > Što je faktoring?

Što je faktoring?

Faktoring je financijski posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu. PBZ Faktoring otkupljuje kratkoročna potraživanja koja imate od vaših kupaca-dužnika temeljem dokumenata kojima se dokazuje postojanje kratkoročnog potraživanja (fakture, situacije, otpremni dokumenti, carinske deklaracije i sl.). U pravilu se otkupljuju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana. Faktoring posao sklapa se potpisivanjem ugovora o faktoringu, kojim prodavatelj fakture prodaje svoja potraživanja od dužnika, proizišla iz isporuke robe i/ili izvršenja usluga, na PBZ Faktoring. Za navedenu transakciju prodavatelj fakture obvezuje se ugovorom platiti PBZ Faktoringu faktoring naknadu i faktoring kamatu.

< natrag

Kako funkcionira faktoring?
Kome je faktoring namijenjen?
Funkcije faktoringa
Prednosti faktoringa

BroŠura  (451 KB)